1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Een pot creatief en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgave van Een pot creatief zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

3. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Een pot creatief wordt bevestigt en daartegen binnen 4 (vier) dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigd en Een pot creatief met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden Een pot creatief eerst nadat deze schriftelijk door Een pot creatief zijn bevestigd.

4. Openbaarmaking en verveelvoudiging.

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienden partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef, softproof of het laatste prototype van het ontwerp c.q. de conceptrapportage te controleren en goed te keuren. Indien de klant dit laatste om welke reden dan ook niet nodig acht licht het risico van eventuele fouten in het eindproduct bij de klant.

5. Termijn van levering

Een door Een pot creatief opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Een pot creatief is, ook bij een opgegeven termijn voor volbrenging van het ontwerp c.q. de conceptrapportage, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar in gebreken heeft gesteld. Bij overschrijding van het schriftelijk vastgelegde termijn is Een pot creatief is de aansprakelijk altijd beperkt tot het bedrag van het Een pot creatief toekomende honorarium. Een pot creatief is niet aansprakelijk voor een te late levering van producten uitbesteed aan derden.

6. Auteursrecht en industriële eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp c.q. de conceptrapportage en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detail(aan-)tekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Een pot creatief. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Een pot creatief en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Een pot creatief.

7. Auteursrecht hebbende

Een pot creatief garandeert dat een geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen, dat hij/zij geld als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geld voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

9. Eigendom bij Een pot creatief

Zolang geen nadere afspraken tussen Een pot creatief en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de ontwerper ter beschikking gestelde materialen zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van Een pot creatief.

10. Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Een pot creatief, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp c.q. de conceptrapportage voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geld het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

11. Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

12. Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Een pot creatief de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

13. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder zijn normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

14. Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Een pot creatief door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

15. Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

16. Betalingsverplichting

Zodra de opdracht akkoord is bevonden door opdrachtgever zal Een Pot Creatief 50% (inclusief BTW) van het totaal bedrag bij aanvang facturen, gevolgd door 40% bij oplevering en het restant (10%) bij livegang/afronding van de opdracht. 

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Een Pot Creatief nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente die is vastgesteld in 2024 van 12,5% met een minimum bedrag van € 150,-. Zowel buitengerechtelijke kosten als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

17. Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Een pot creatief binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen en andere leveringen te gebruiken.

18. Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Een pot creatief zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt.

19. Beëindigen opdracht

Waneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Een pot creatief redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Een pot creatief het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Een pot creatief redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Een pot creatief, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

20. Aansprakelijkheid

Een pot creatief kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of ontwerp c.q. de conceptrapportage en/of de uitvoering/begeleiding hiervan, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd –of van deze mogelijkheid heeft afgezien– en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handleidingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Een pot creatief kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

21. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Een pot creatief voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Een pot creatief toekomende honorarium.

22. Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Een pot creatief voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

23. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Een pot creatief niet indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover Een pot creatief de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

24. Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Een pot creatief en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Een pot creatief en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar Een pot creatief is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

*Een pot creatief staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s Hertogenbosch onder KVK nummer 53481798.